توضیح

نام

توضیح

توضیح

نام

توضیح

توضیح

نام

توضیح


تعهد ما به مردمان جامعه و قوانین است

 

 

موسسه حقوقی وکیل دهکده جهانی مجموعه ای متمایز همراه وکیلان مشاور وکیل دادگستری وکیل مدافع است که در پایتخت ایران در منطقه خوبی از تهران واقع شده است .موسسه حقوقی وکیل دهکده جهانی به این خاطر شهرت دارد و هم اکنون یکی از بزرگترین ،با اعتبارترین و تثبیت شده ترین شرکت های حقوقی است که درمنطقه خوبی از تهران واقع شده است.به عنوان عضوی در جهان پیشرودرارتباطات شرکت های مستقل ، موسسه حقوقی وکیل دهکده جهانی توانایی دارد که اخرین ومدرن ترین راه حل ها با امتیاز اخرین و به روزترین فن اوری های نو ظهور را به موکلان ارایه کند وهمچنین شرکت این توانمندی را دارد که قابلیت خود را در مواجهه با معامله های چند وجهی مرزی و پیچیده افزایش دهد گروه حقوقی وکیل دهکده جهانی طیف گسترده ای از خدمات حقوقی را ارایه میدهد وهمچنین موکلان خود را با مدرن ترین و بهترین پشتیبانی و مهارت های پزوهشی حقوقی موجود حمایت میکند.

ما برای طیف گسترده ای از همکاری ها ،با سازمان های دولتی بانک های تجاری اعم ازخارجی و داخلی شرکت های بیمه شرکت های نفتی ، هتل ها ، و سرمایه گذاران خارجی و .... همکاری قانونی خواهیم داشت. ما همچنین به عنوان وکیل مشاور داخلی برای انتخاب کسب و کار بین المللی و همکاری های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران هستیم.

انجمن دوستی ایران و مغولستان   انجمن دوستی ایران ومغولستان                                                    اطلاعات انجمن دوستی...
1394-06-26 -
ادامه مطلب
گردشگری گردشگری مکان های قابل توجه باستانشناسی ،وموزه هایی که برای بازدید گردشگران برنامه ریزی شده وشگفتی های زیست محیطی که د...
1394-06-15 -
ادامه مطلب
ایران جمهوری اسلامی ایران با مساحت 1648196 کیلومتر مربع و نزدیک به 7603 میلیون جمعیت شده است در جنوب غرب آسیا واقع شده است....
1394-05-24 -
ادامه مطلب
بانکداری و مالی قوانین شرکت های دولتی وبزرگمعامله های برون مرزی و وام های قرض الحسنه .بیمه پایه و تکمیلی .املاک حقیقی و حقوقی .ادغام...
1394-05-22 -
ادامه مطلب
موکلان گروه حقوقی وکیل دهکده جهانی به شرکت ها کمک میکند با قوانین مالیات های ملی و بین المللی اشنا شوند در نتیجه به این...
1394-05-22 -
ادامه مطلب
انجمن دوستی ایران و مغولستان   انجمن دوستی ایران ومغولستان                                                    اطلاعات انجمن دوستی...
1394-06-26 -
ادامه مطلب
گردشگری گردشگری مکان های قابل توجه باستانشناسی ،وموزه هایی که برای بازدید گردشگران برنامه ریزی شده وشگفتی های زیست محیطی که د...
1394-06-15 -
ادامه مطلب
ایران جمهوری اسلامی ایران با مساحت 1648196 کیلومتر مربع و نزدیک به 7603 میلیون جمعیت شده است در جنوب غرب آسیا واقع شده است....
1394-05-24 -
ادامه مطلب
بانکداری و مالی قوانین شرکت های دولتی وبزرگمعامله های برون مرزی و وام های قرض الحسنه .بیمه پایه و تکمیلی .املاک حقیقی و حقوقی .ادغام...
1394-05-22 -
ادامه مطلب
موکلان گروه حقوقی وکیل دهکده جهانی به شرکت ها کمک میکند با قوانین مالیات های ملی و بین المللی اشنا شوند در نتیجه به این...
1394-05-22 -
ادامه مطلب
انجمن دوستی ایران و مغولستان   انجمن دوستی ایران ومغولستان                                                    اطلاعات انجمن دوستی...
1394-06-26 -
ادامه مطلب
گردشگری گردشگری مکان های قابل توجه باستانشناسی ،وموزه هایی که برای بازدید گردشگران برنامه ریزی شده وشگفتی های زیست محیطی که د...
1394-06-15 -
ادامه مطلب
ایران جمهوری اسلامی ایران با مساحت 1648196 کیلومتر مربع و نزدیک به 7603 میلیون جمعیت شده است در جنوب غرب آسیا واقع شده است....
1394-05-24 -
ادامه مطلب
بانکداری و مالی قوانین شرکت های دولتی وبزرگمعامله های برون مرزی و وام های قرض الحسنه .بیمه پایه و تکمیلی .املاک حقیقی و حقوقی .ادغام...
1394-05-22 -
ادامه مطلب
موکلان گروه حقوقی وکیل دهکده جهانی به شرکت ها کمک میکند با قوانین مالیات های ملی و بین المللی اشنا شوند در نتیجه به این...
1394-05-22 -
ادامه مطلب
ایران جمهوری اسلامی ایران با مساحت 1648196 کیلومتر مربع و نزدیک به 7603 میلیون جمعیت شده است در جنوب غرب آسیا واقع شده است....

ادامه مطلب
بانکداری و مالی قوانین شرکت های دولتی وبزرگمعامله های برون مرزی و وام های قرض الحسنه .بیمه پایه و تکمیلی .املاک حقیقی و حقوقی .ادغام...

ادامه مطلب
موکلان گروه حقوقی وکیل دهکده جهانی به شرکت ها کمک میکند با قوانین مالیات های ملی و بین المللی اشنا شوند در نتیجه به این...

ادامه مطلب
ماموریت ما موسسه حقوقی وکیل دهکده جهانی به این درک رسیده است درمحیط جهانی و با سرعت درحال تغییر امروزی و در این محیط چالش بر...

ادامه مطلب
بازار سرمایه وکسب و کار بین المللی موسسه حقوقی وکیل دهکده جهانی خدمات و توصیه هایی برای افزایش طولانی مدت سرمایه ارایه میدهد. ما با دقت بازار اولیه...

ادامه مطلب

آیا میدانستید ؟

جمهوری اسلامی ایران با مساحت 1648196 کیلومتر مربع و نزدیک به 7603 میلیون...

ادامه مطلب
قوانین شرکت های دولتی وبزرگمعامله های برون مرزی و وام های قرض الحسنه...

ادامه مطلب
گروه حقوقی وکیل دهکده جهانی به شرکت ها کمک میکند با قوانین مالیات های...

ادامه مطلب
موسسه حقوقی وکیل دهکده جهانی به این درک رسیده است درمحیط جهانی و با...

ادامه مطلب
موسسه حقوقی وکیل دهکده جهانی خدمات و توصیه هایی برای افزایش طولانی...

ادامه مطلب
موسسه حقوقی وکیل دهکده جهانی مشتری مدار است . اساسا دارای موکلان خوبی...

ادامه مطلب